<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

اجرای عملیات لوله گذاری GRV

به منظور تامین آب مورد نیاز مجموعه کارخانه های فولاد کاوه جنوب کیش برآورد گردید روزانه 150000 مترمکعب نیاز می باشد. به همین منظور در سایت جنوبی آن شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس بندرعباس ساخت مجموعه آب شیرین کن هایی در دستورکار قرارگرفت بمنظور تامین آب این مجموعه ها پروژه خطوط انتقال آب از دریا به ساحل تعریف گردید. شرکت توسعه عمران مکران فعالیت خود را در پروژه اجرای این عملیات از اسفند ماه سال 91 آغاز که شامل اجرای دو خـط لوله موازی سایز 1000 میلیمتر بطول تقریبی 1900 متر درون BOX CULVERT (بطـول کلی حدود 4 کیلومتـر) از محل برداشت آب روی اسکله منطقه ویژه صنـایع معـدنی و اقتصادی خلیج فارس تا محل ساخت آبشیرین کن های شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، به انضمام ساخت و نصب اسکلت فلزی پایپـرک و پلتفرم فلزی اقدام نمـود.