<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

هیئت مدیره

مهندس نعمت ا... نجفـی

تحصیلات
مهندس مکانیک
سمت
مـدیرعامل، ریس هیئـت مـدیره
شماره تماس
09131416681

سجـاد آبسینه

تحصیلات
سمت
نایب ریس هیئـت مـدیره، مـدیر پروژه
شماره تماس
09171610156

مهندس محمـدرضاصفـا

تحصیلات
مهندس عمران، ارشد مدیریت اجرایی
سمت
عضو هیئت مدیره، مدیر پروژه، مدیر فنی
شماره تماس
09133416110

حسین وزیری

تحصیلات
کارشناس حسابداری
سمت
عضو هیئت مدیره
شماره تماس
09131995171

مهندس حسن عرب نژاد

تحصیلات
کارشناس ارشد معـدن
سمت
عضو هیئت مدیره و رییس کارگاه
شماره تماس
09133979678