<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

پـروژه ی ﺧﺎﮐﺒﺮداري و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي، اﺟﺮاي اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﺣﺪاث ﺟﺎده اﺻﻠﯽ معـدن مس

معدن مس درآلو در 120 کیلومتری جنوب شهرستان کرمان واقع شده است. نزدیک‌ترین شهر به معدن، شهرهای گلزار (قریه العرب) و رابر است که فاصله شهر گلزار از معدن 50 کیلومتر و رابر حدود 45 کیلومتر است. نزدیک ترین روستاها به معدن روستاهای درآلو و چهار طاق هستند.

ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺲ درآﻟﻮﮐﺮﻣﺎن ، ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮداري، سنگبرداری و انفجـار (حدود یک میلیون متر مکعب )و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي(حدود پانصد هزار متر مکعب) ، اﺟﺮاي اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﺣﺪاث ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ، آﺑﺮوﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ، رﯾﺰش ﺑﺮداري ﻫﺎ و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزي ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻫﺎي ﻻزم و اﺟﺮاي ﭘﻞ ﺑﺮ روي ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي راه ، ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه و زﯾﺮﺳﺎزي راه آﻫﻦ ﺳﺎل در خرداد ماه 1395 به شرکت توسعه عمران مکران واگذار گردید..