<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

اجـرای بخشـی از عملیات سیویل و محوطه سـازی آب شیرین کن بندرعباس (طرح ساقی کوثر)

به دلیـل شـرایط آب و هوایی گـرم و خشک جنـوب ایران و همزمـان نیاز به توسعه سواحل در امتـداد خلیـج فارس و دریـای عمان، شـرکت توسعه آب آسیا به منظور تامین آب شرب بندرعباس و استانهای همجـوار کرمـان و یـزد درجنوب شهرک صنعتی خلیج فارس اقـدام به سـرمایه گذاری ، ساخت از یک آب شـیرین کن به ظرفیت یک میلیـون متر مکعب در شـبانه روز اقـدام نمود.
شرکت توسعه عمران مکران از سال 90 فعالیت خود را بعنوان پیمانکاراجرای بخشی از عملیات سیویل آغاز نمود. این پروژه شامل اجرای عملیات محوطه سـازی هفتـاد هکتار ، احـداث راه دسترسی بطول 4 کیلومتر و بخشی از عملیات ساختمانی و سیویل از قبیل خاکبرداری، خـاکـریزی، بستـر سـازی ، آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون سـازه آبگیر (مخزن بتنی یکصد و پنجـاه هـزار مترمکعبـی )اقدام نموده است .

  • احداث  بخشـی از عملیات سـیویل  و ابنیـه سـازه آبگیـر
  • احـداث  راه دستـرسی بطول حـدود چهـار کیلومتـر
  • محـوطه سـازی و بستـر سازی حـدود هفتـاد هکتـار